Get Adobe Flash player

Eseménynaptár

February 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Közhasznúsági jelentés 2007

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   J E L E N T É S

 

2007

 

 

 

 

 

Szentei Óvodásokért Alapítvány

Székhely: 2655 Szente, Kossuth út 98.

Adószám: 18636866-1-12

Közhasznú fokozat: közhasznú szervezet

Közhasznúsági végzés: 60.095/1999/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………

Major Lászlóné

Kuratóriumi elnök

 

 

 

Tartalom

 

 

 

 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója (2006.évi Mérleg és Eredménykimutatás)

 

 

 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

 1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

 1. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

 1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

 1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

 1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ A szentei Óvodásokért Alapítvány”

Szente, Kossuth út 98

2007 évi pénzügyi beszámoló

„A szentei Óvodásokért Alapítvány”

2007 évi Mérleg

Sor

szám

A tétel megnevezése

Előző év

2006

Tárgy év

2007

1.

A. Befektetett eszközök

86

66

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

86

66

4.

III. Befektetett eszközök

5.

B. Forgóeszközök

338

348

6.

I. Készletek

7.

II. Követelések

8.

III. Értékpapírok

9.

IV. Pénzeszközök

338

348

 1. 10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

424

414

 1. 11.

C. Saját tőke

424

414

 1. 12.

I. Induló tőke

509

423

 1. 13.

II. Tőkeváltozás

-19

-19

 1. 14.

III. Lekötött tartalék

-

 1. 15.

IV. Tárgyévi eredmény alaptev.

-66

10

 1. 16.

V. Tárgyévi eredmény váll.tev.

-

 1. 17.

D. Tartalék

 1. 18.

E. Céltartalék

 1. 19.

F. Kötelezettségek

 1. 20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 1. 21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 1. 22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

424

414

Befektetett eszközök részletezése:

Tárgyi eszközök:

-         mókuskerék:                                       70.310 Ft

-         kerti asztal pad:                                62.500 Ft

Bruttó érték:                                    132.810 Ft

2004 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 8.561 Ft

2005 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

2006 évi értékcsökkenés elszámolása:                     -19.260 Ft

2007 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

Nettó érték:                       66.469 Ft

Pénzforgalom egyeztetése

PÉNZMARADVÁNY LEVEZETÉSE

2007 év

Megnevezés

Előző év

2006

Tárgyév

2007

Előző évi pénzmaradvány

403.838

338.169

Bevételek                                     +

193.704

247.433

Kiadások                                      -

259.373

238.073

Tárgyévi pénzmaradvány

338.169

347.529

Bankszámla egyenlege 2007.12.31:                    334.199,-

Pénztár egyenlege       2007.12.31:                       13.330,-

Összesen:                                         347.529,-

Bevételek és kiadások részletezése

Bevételek:

-Támogatási összeg

(4 fő magánszemély)                                              21.000,-

- SZJA 1 %-a                                                       221.884,-

- Bankszámla kamatbevétele                                    4.549,-

Összesen:                                                   147.433,-

Kiadások:

- Úszásoktatás költségei(szállítás, oktatás)              37.640,-

- kirándulás I.                                                       24.381,-

- kirándulás II.                                                       7.450,-

- színház I.                                                              4.500,-

- színház II.                                                         41.850,-

- színház III.                                                                     9.900,-

- játék, szőnyeg, akvárium fűtő                            107.158,-

- egyéb költség

(banki postaköltség, nyomtatvány, stb…)              5.194,-

Összesen:                                         238.073,-

Eredmény levezetés

Sorszám

Megnevezés

Előző év

2006

Tárgy év

2007

A. Összes közhasznú tevékenység

597

586

I. Pénzügyileg rendezett bev. (1+2+3+4+5)

193

248

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

189

243

a) alapítótól

b) központi költségvetésből (adó 1 %)

156

222

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb (támogatási összegek)

33

21

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységből szárm.bev.

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel (kamatbevétel)

4

5

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

404

338

B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1+2)

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

2. Pénzügyileg nem rendezett bevételek

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

193

248

D. Pénzbevételt nem jelentő bev (A/II+B/2)

404

338

E. Közhasznú tevékenység ráf. (1+2+3+4)

259

238

1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

259

238

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érv. kiadások

F. Vállalkozási tevékenység ráf.(1+2+3+4)

-

1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érv. kiadások

G. Közhasznú tevék. eredménye (1+2)

338

348

1. Tárgyévi pénzügyi eredm. (A/I-E/1-E/4)

-66

10

2. Nem pénzben real. eredm. (A/II-E/2-E/3)

404

338

H. Vállalkozási tevékenység

-

1 . Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredm. (B/1-F/1)

2.Egyéb tárgyévi pénzügyi eredm.  (-F/4)

3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)

4.Adózás előtti eredmény (+-1+-3)

I. Összes pénzügyi eredm. (+-G/1+-H/1-H/2)

338

348

J. Adófizetési kötelezettség

-

K Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

-

Tájékoztató adatok

Sorszám

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

A. Pénzügyileg rend. Személyi jellegű ráfordítások

1. Bérköltség

Ebből: - megbízási díjak

- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

3. Bérjárulékok

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

259

238

C. Értékcsökkenési leírás

19

19

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

-

E. A szervezet által nyújtott támogatások

-

Záradék:

„A szentei Óvodásokért Alapítvány” elnöksége a pénzügyi beszámolót 1/2008 (III.26) számú határozatával elfogadta.

………………………………………….

Major Lászlóné

Kuratóriumi elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Szentei Óvodásokért Alapítvány 2007. évben részesült költségvetési támogatásban.

Személyi jövedelemadó 1%-a                                                            217.380 Ft

(+ 2007.december 03.-én 4.504 Ft  kiegészítéseként érkezett)

 1. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Vagyoni felhasználás 2007. évben nem történt.

 1. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk cél szerinti juttatást kapott:

Magánszemélyektől (4 fő)                             21.000 Ft

Szakmai felhasználásként színházlátogatás  megszervezéséhez használtuk fel a kapott összeget.

 1. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Ezen szervezetektől alapítványunk semminemű támogatásban nem részesült.

 1. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Az Alapítvány 2007-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 1. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A szentei Óvodásokért Alapítvány”

A 2007 évi gazdasági tevékenységének értékelése

Feladatellátás:

„A szentei Óvodásokért Alapítvány” alapvető célkitűzéseinek teljesítését a 2007-es évben a rendelkezésre álló bevételi összegek felhasználásával megkezdhette.

Elsődlegesen az óvodás gyermekek úszásoktatását és kirándulási lehetőségeit, színházlátogatások szervezését és játszóeszközök beszerzését tartotta fontosnak.

Bevételi források alakulása:

Az előző évről 338.169 Ft pénzmaradványa volt az Alapítványnak.

2007 évben 4 magánszemély fizetett be támogatási összeget, összesen 21.000 Ft értékben az Alapítvány számlájára.

SZJA  1 %-ának felajánlásaiból 221.884 Ft bevételhez realizálódott.

Kamatbevétel címén 4.549 Ft jelentkezett.

Kiadások alakulása:

Az alapítvány céljai között a szenei óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése került egyik fő feladatként meghatározásra. Ennek értelmében 2007 évben, az előző évhez hasonlóan úszásoktatás került megszervezésre. Ennek költségei a következők: Oktatás költsége 24.000 Ft,  belépő költségek: 7.500 Ft, révjegy: 4.240, fagylalt: 1.900 Ft.

Az úszásoktatáson túl két kirándulás megszervezésére is lehetőség nyílt. Az egyik kirándulás az állatkertbe irányult ennek költségei a következőek: belépő költsége: 23.400 Ft, édesség költség: 981 Ft. A másik kirándulás alkalmával a  játékparkban és MC Donaldba jutottunk el. Ennek költségei játékpark belépő: 4.000 Ft,  étkezés: 3.450 Ft. Színházlátogatásokra három alkalommal került sor I. 4.500 Ft, II. 41.850 Ft, III. 9.900 Ft.

Egyéb költségként postaköltség és fényképköltség fel 5.194 Ft összegben.

Pénzmaradvány tartalma:

2006 évről 338.169 Ft pénzmaradvány volt. A 2007-es év végére 347.529,- Ft maradt, melyet, a további célkitűzések megvalósítására fordít a következő években az Alapítvány.

Értékpapír és hitelműveletek:

Értékpapír műveletre 2007 évben nem került sor, az Alapítvány semmilyen értékpapírral nem rendelkezik.

Hitel felvételére és nyújtására  nem került sor az év folyamán.

Az Alapítvány 2007 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.