Get Adobe Flash player

Eseménynaptár

March 2018
M T W T F S S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

10/2014. (XI.19.) Önkormányzati rendelete a helyi adókról

Szente Község Önkormányzatának

10/2014. (XI.19.) számú önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Szente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1 §. (1.) bekezdésében, 6. §-ában és a 43 § (3.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva következőket rendeli el.

 

                                             I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§

 

E rendelet célja, hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen Szente Község Önkormányzata költségvetésébe befolyó adóbevételek felhasználásával
javuljon a település infrastruktúrája, valamint az adó bevételek fedezetet
nyújtsanak a helyi közszolgáltatások biztosításához, az önálló gazdálkodás feltételeinek
megteremtéséhez.

Az adózás rendje

 

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén, határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

- magánszemélyek kommunális adója

- helyi iparűzési adó

Az egyes vonatkozó adónemekben érintett adóalanyok adófizetési kötelezettségüknek időarányosan tárgyév március 16. illetve szeptember 15. napjáig tehetnek eleget.

3. §

Értelmező rendelkezések

  

Az Értelmező rendelkezéseket a Htv.52. §.-a és az Art. 178. – a tartalmazza.

  1. II. Fejezet

 

               AZ EGYES ADÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

 

Kommunális adó

 

4. §

 

Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló fejlesztéseinek fedezetére vezeti be.

5.§.

 

Adókötelezettség

 

  1. Az adókötelezettség kiterjed Szente Község Önkormányzatának illetékességi területén található magánszemély vagy vállalkozás tulajdonában lévő:
  1. )beépítetlen, de beépítésre alkalmas belterületi földrészletre (telek)
  2. )egyéb belterületi beépített telekre

6.§

 

Adó mértéke

  1. Az adó adótárgyankénti éves mértéke:

a) beépítetlen, de beépítésre alkalmas belterületi földrészletre (telek) esetén 6.000.- Ft,

b) egyéb belterületi beépített telek esetén 6.000.- Ft,

(2)Az adót a helyi adóhatóság kivetés útján, határozattal állapítja meg.

Az adómentesség

 

7. §

 

A Htv. 19. §-ban foglaltakon túl adómentes a helyi építési szabályzat szerint lakás építéséhez nem megfelelő mérettel rendelkező beépítetlen belföldi földrészlet.

Helyi iparűzési adó

Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló fejlesztéseinek fedezetére vezeti be.

8. §

 

Adókötelezettség

Az adókötelezettség kiterjed Szente Község Önkormányzatának illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre.

Az adó mértéke

 

9. §

Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke, az adóalap 1%-a.

(2)Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

Adómentesség

10. §

Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozás, amelynek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 2.500.000 Ft-ot.

11. §

Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31. napjáig kell bevallást tenni.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.

A település illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adót, az adózás rendjéről szóló törvény által meghatározott módon és határidőben Szente Község Iparűzési Adóbeszedési számlájára 11741031-15451608-03540000.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napjával lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szente Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 17/2013.(XII.15.), valamint a 30/2012 (XII. 04.) számú önkormányzati rendelete. 

Szente, 2014. november 19.

……………………………….                     ……………………………….

   Illés Kálmán                                                Dr. Villant Gréta

                            polgármester                                                       jegyző

Záradék: A kihirdetés napja 2014. november 20.   

                                                                                        

……………………………….

           Dr. Villant Gréta

                                                                                                          jegyző